La Fundació

Transparència

La Fundació Escolàpies té com a finalitat l’educació integral de la infància i joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Transparència

La Fundació Escolàpies té com a finalitat l’educació integral de la infància i joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

La Fundació, per a dur a terme la fi per al qual va ser creada, realitza la gestió de tots els seus béns amb criteris de transparència, ètics i solidaris. Per a això vela pel correcte funcionament de cada centre, amb la finalitat de gestionar i optimitzar tots els recursos existents dins del marc legal vigent i seguint els principis de ser Fundació canònica privada, d’àmbit nacional que té com a fi principal impulsar el Projecte Educatiu Institucional i el Caràcter Propi.

La identitat Escolàpia estableix el model de persona des d’uns valors ètics i religiosos en què es basa el nostre Projecte Educatiu.

El Portal de Transparència vol oferir una informació referent al seu govern i gestió.

En relació al Govern de la Fundació, el seu estil de lideratge està basat en la corresponsabilitat, el diàleg i la cerca comuna d’objectius i estratègies. La Funció Directiva i Govern potencia el treball col·laboratiu i la implicació de tots en la missió comuna. En tots els seus òrgans i nivells de competència està encaminada a la consecució dels principis i valors que sustenta la Cultura Organitzativa Escolàpia.

El govern de la Fundació es caracteritza pels següents principis:

 • Prioritat de la persona i reconeixement de la seva dignitat.
 • Principis ètics fonamentats en els valors evangèlics recollits en el Caràcter Propi com són l’equitat, la justícia, la veracitat, la senzillesa, la solidaritat.
 • Transparència. Qualsevol actuació de la Fundació es basa en un coneixement i procediment transparent, que faci evident el propòsit de les parts implicades.
 • Treball en equip, amb visions compartides, com a comunitat que aprèn.
 • Presa de decisions encaminada a la millor consecució dels fins de la Fundació.

Tots aquests principis són duts a terme pels Òrgans de Govern:

 • El Patronat: nomenat per l’Entitat Fundadora amb la finalitat de donar continuïtat al manifestat en la seva Carta Fundacional. Es reuneix almenys tres vegades a l’any per a seguir aquells temes específics que ocupen el curs escolar, nomenar els membres nats dels Equips Directius i aprovar els pressupostos anuals.
 • L’Equip de Titularitat: L’Equip de Titularitat és l’òrgan executiu col·legiat de la Fundació per al conjunt dels Centres i activitats desenvolupades per aquesta, sent el responsable directe del seu funcionament. Dirigeix la gestió ordinària i representativa de la Fundació, en dependència del Patronat, i en el marc establert pels Estatuts i pel Reglament de Règim Interior.
 • L’Equip Directiu de Centre és l’encarregat de dirigir i animar l’activitat educatiu-pastoral d’aquest, desenvolupant les directrius marcades pel Patronat i l’Equip de Titularitat en el context en el qual està situat.

La Fundació Escolàpies, fa ús dels seus béns i els gestiona amb la finalitat de respondre a la fi per al que ha estat creada. Com a Institució cristiana i educativa desitja ser horitzó creatiu, il·lusionant, innovador i carismàtic que impulsi i ajudi a continuar educant amb “competència escolàpia”. Fent una aposta per la millora contínua, mirant al futur.

Patronat

 • Presidenta: Amelia Ramírez de Nicolás
 • Vicepresidenta: Consuelo López Duart
 • Secretària: Dolors Iborra Garrido
 • Vocal: Asunción Pérez García
 • Vocal: Anna Ramis i Assens
 • Vocal: María José del Blanco Pérez
 • Vocal: José Manuel Orengo Pastor

Comissió Permanent: Amelia Ramírez de Nicolás, Consuelo López Duart i Dolors Iborra Garrido.

Equip de titularitat

 • DIRECTORA GENERAL: Desamparados Moreno Fabregat
 • ÀMBIT DE PASTORAL: Georgina Alfonso San Juan
 • ÀMBIT DE PEDAGOGIA: Paloma Guerrero Escudero
 • ÀMBIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I QUALITAT: Domingo Vayá López

Organigrama de la Fundació.

Llei de Transparència.