oferta educativa fundació escolàpies

Oferta

Educativa

Comptem amb una àmplia oferta educativa estructurada en diverses etapes.

 

ColegioE.Infantil 1º CicloE.Infantil 2º CicloEducación PrimariaEducación SecundariaBachillerato
Escolàpies Sant Martí
Escolàpies Olesa
Escolàpies Figueres
Escolàpies El
Masnou
Escolàpies Llúria
Escolàpies Palma
Escolàpies Sabadell
Escolàpies Gandia
Escolapias Valencia
Escolàpies Igualada

Educació

infantil

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per a treure òptim partit de totes les seves capacitats, des del primer moment, fent del nen el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Fomentem el desenvolupament físic, afectiu, social intel·lectual i l’educació en valors i valors cristians. Tot el desplegament de les habilitats i autonomia que afavoreix l’educació integral i incideix positivament en la millora del rendiment escolar futur en Primària.

Educació

primària

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau. L’aprenentatge a través de metodologies actives que els ajuden a créixer a aprendre respectant els seus propis ritmes. És una etapa on els nens s’obren i estan molt receptius a tants coneixements nous que els ajuden a desembolicar-se en la societat. Preparem als alumnes per a cursar amb aprofitament l’Educació Secundària.

Educació

secundària

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball. Acompanyem una etapa complicada per l’adolescència i el moment que viuen, però rica en dinamisme i possibilitats que des d’un acompanyament personal se’ls ajuda a donar sentit de la vida i a anar descobrint el tipus de persona que volen ser. Preparem per a la incorporació a estudis posteriors bé sigui en Batxillerat o en Formació Professional en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Batxillerat

Aquesta etapa postobligatòria té com a finalitat proporcionar als alumnes la formació, maduresa intel·lectual i humana coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida amb responsabilitat i competència i des d’aquí a estudis superiors universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior. Etapa que exigeix aprofundiment en els aprenentatges, autonomia personal i tècniques de treball. Procurem metodologies que els serveixi per a fomentar tècniques de recerca, aplicar fonaments teòrics i donar trasllat de l’après a la vida real.