Identitat

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la Cultura Organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu.

La nostra

identitat

La nostra identitat ens arrela en la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur; ofereix les claus de qualitat de la nostra Missió Educativa i els seus trets distintius en la societat actual.

Una visió que ens obre a nous horitzons i ens condueix cap a una escola:

Humanitzadora, que ensenya a ser persona, que és espai privilegiat per al desenvolupament de tots els aprenentatges, que és llit de formació, col·laboració, suport i participació de les famílies.

Evangelitzadora. Una escola que cerca i suscita el diàleg fe-Cultura, que realitza un anunci explícit de la Bona Notícia i desemboca en la construcció de projectes de vida.

Innovadora. Una escola que supera la mera transmissió de la informació i submergeix a nens i joves en l’estudi i la cerca; una escola que prepara als seus alumnes per a ser ciutadans del món, que respecten i valoren les diferents cultures i són capaces de comunicar-se en diferents llengües. Una escola interconnectada, que educa amb noves metodologies i noves tecnologies.