Pla general

Pedagògic-pastoral

La nostra arrel carismàtica fonamentada en la síntesi “pietat-lletres” sempre ens ha urgit a donar unitat a tota la tasca educativa, harmonitzant i integrant pedagogia i pastoral.

 

El nostre treball quotidià basat en la corresponsabilitat, el diàleg i la cerca comuna d’objectius i estratègies, afavoreix la implicació de tots en la missió comuna i ens condueix cap a la Missió Compartida.

Les Escolàpies tenim una rica tradició educativa i hem buscat sempre respondre creativament als reptes de cada moment històric. Avui, com ahir, vam continuar educant en valors des de l’Evangeli de Jesús, segons el carisma de PAULA MONTAL i JOSEP DE CALASANZ.

Des de la nostra arrel carismàtica, “Pietat i Lletres”, somiem amb un nou paradigma de la missió educadora per a continuar responent a la realitat actual de la infància i joventut.

La nostra mirada es dirigeix a:

  • La societat: Estem immersos en una societat plural que ens aporta la riquesa de la diversitat i ens embolica en el relativisme. Una societat multicultural caracteritzada per la globalització, l’ecologia i les noves formes de relació i comunicació. Una societat de forts contrastos, caracteritzada també per la indiferència i l’oblit de Déu al costat de la cerca de noves formes d’espiritualitat.
  • La família i la dona: Intuïció carismàtica de Paula Montal, van ser el nucli del seu pensament i obra. La família, malgrat la seva gran inestabilitat, és la institució més valorada pels joves. En la nostra societat conviuen diversos tipus de família que plantegen nous reptes a l’educació. La dona avui continua experimentant una certa marginació en els seus drets i en la seva dignitat i, al mateix temps, es reconeix i valora més la seva capacitació en l’àmbit familiar, laboral i social.
  • L’Església: Moltes vegades es difon una imatge distorsionada i reduïda de l’Església, que no fa justícia a la missió que desenvolupa com a resposta a diversos aspectes de la vida social. Malgrat el seu esforç per acostar-se a la societat, l’Església, és una de les institucions menys valorada i en la realitat secularitzada que vivim necessita formes, estructura i llenguatge nous per a ser signe i presència de l’amor i misericòrdia del Déu manifestat en Jesús.
  • La persona: Immersa en els grans contrastos de la nostra societat la persona d’avui es caracteritza per ser individualista, fragmentada, preocupada pel pròxim i intercomunicada. Els valors amb els quals més s’identifica són el pacifisme, la tolerància i l’ecologia, despreocupant-se d’altres valors importants com la responsabilitat, l’esforç i el compromís.
  • L’escola: És la institució en la qual més incideixen directament la realitat social i els canvis que amb tanta velocitat ocorren al seu voltant. Troba dificultats per a adaptar-se i donar respostes innovadores, encara que d’altra banda, és flexible, sempre en cerca i oberta al canvi. Contestada socialment, compta amb professionals bons i vocacionats.

Aquesta mirada a la realitat és un repte al qual hem de respondre de manera creativa per a ser capaces de generar il·lusió i continuar educant amb competència escolàpia. Impulsem l’escola que dóna resposta a la realitat d’avui mirant al futur.

Ens definim com una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Una escola

humanitzadora

Que ensenya a ser persona i a descobrir les claus de la felicitat i de l’aprenentatge social. Una escola que és espai privilegiat per al desenvolupament de tots els aprenentatges: dels afectes, intel·lectual, de l’expressivitat, de la creativitat, de l’esforç, i d’experiències vivencials significatives. Una escola que desenvolupa la intel·ligència emocional, moral, existencial i espiritual.

Una escola humanitzadora necessita opcions educatives per a prioritzar valors que humanitzin i educar per a la vida, tenint en compte la complexitat i singularitat de cada persona en el seu procés de creixement integral.

Una escola

evangelitzadora

Que promou una pastoral sistèmica i suscita el diàleg Fe-Cultura. Una escola que realitza un anunci explícit de la Bona Notícia, desenvolupa processos i desemboca en la construcció de projectes de vida. Una escola que fa possible la trobada amb un Déu manifestat en Jesús que convida al compromís solidari.

Una escola evangelitzadora necessita un model de pastoral que marqui criteris per a tot el Centre. Passar del model “de transmissió de la fe” al de la “competència espiritual”, utilitzant uns llenguatges i una pedagogia nous i propera que responguin als reptes que planteja la Nova Evangelització.

Una escola

innovadora

Escola interconnectada, on aprendre serà sinònim de recerca, selecció, debat, aplicació, responsabilitat i autonomia. Una escola que aposta pel desenvolupament de les intel·ligències múltiples, de les competències bàsiques i la interdisciplinaritat dels aprenentatges.

Una escola innovadora necessita una metodologia que basada en l’experiència ensenya a fer, fent. Recolzada en les noves tecnologies prepara per a viure en la cultura dels mitjans de comunicació i conviure en el món de les xarxes socials.