FE sello tampón

L’

Organització

La función directiva de nuestra Fundación se sustenta en un estilo de liderazgo basado en la corresponsabilidad, el diálogo y la búsqueda común de objetivos y estrategias.

L’

organigrama

Els nostres principals òrgans de govern són:

 • PATRONAT: Òrgan màxim de govern de la Fundació Educativa Escolàpies.
 • EQUIP DE TITULARITAT: Òrgan executiu col·legiat, responsable del funcionament del conjunt dels Centres. Impulsa i coordina la línia educatiu-evangelitzadora i de gestió de tots ells.
 • EQUIPS DIRECTIUS DE CENTRE: Òrgan encarregat de dirigir i animar l’activitat educatiu-pastoral d’aquest.

El

patronat

La FUNDACIÓ EDUCATIVA ESCOLÀPIES, té una finalitat educativa, d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma de Paula Montal expressat en el Caràcter Propi de les Filles de María, Escolàpies, que la Fundació i els Centres fan seu.

El Patronat exerceix el govern, la representació i Administració de la Fundació. Impulsa el compliment dels fins Fundacionals contingut en els Estatuts i en la Carta Fundacional i vela perquè el Caràcter Propi de l’Entitat Fundadora sigui l’eix vertebral de l’acció educatiu-pastoral en els Centres.

 • Presidenta: Amelia Ramírez de Nicolás
 • Vicepresidenta: Consuelo López Duart
 • Secretària: Dolors Iborra Garrido
 • Vocal: Asunción Pérez García
 • Vocal: Anna Ramis i Assens
 • Vocal: María José del Blanco Pérez
 • Vocal: José Manuel Orengo Pastor

Equip

de titularitat

L’Equip de Titularitat és l’òrgan executiu col·legiat de la Fundació per al conjunt dels Centres i activitats desenvolupades per aquesta, sent el responsable directe del seu funcionament.

Dirigeix la gestió ordinària i representativa de la Fundació, en dependència del Patronat, i en el marc establert pels Estatuts i pel present Reglament.

Té com a objectius cuidar i impulsar la línia evangelitzadora dels Centres, afavorir la formació integral de l’alumnat i contribuir en tot moment a la unitat, coherència i compromís de tota la Comunitat Educativa en la transformació de la realitat, educant segons el carisma de les escolàpies.

 • DIRECTORA GENERAL: Desamparados Moreno Fabregat
 • ÀMBIT DE PASTORAL: Georgina Alfonso San Juan
 • ÀMBIT DE PEDAGOGIA I QUALITAT: Paloma Guerrero Escudero
 • ÀMBIT DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ: Domingo Vayá López